Praktische Informatie

Bereikbaarheid

Vrije School Brabant
Nuenenseweg 6
5631 KB  EINDHOVEN
T: 040 - 245 29 48
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Routebeschrijving via Google Maps

Lestijden

Kleuterklassen + klassen 1 en 2:
Maandag: 8.30 - 13.15 uur
Dinsdag en donderdag 8.30-14.40 uur, uitzondering zijn de 4 jarigen: zij hebben de eindtijd 13:15 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30-13.15 uur, uitzondering zijn de 4-jarigen: zij zijn op woensdag nog vrij.
Pauze: 10.15 - 10.30 uur
2e pauze (dinsdag en donderdag): 12.45-13.10

Klassen 3 t/m 6: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 - 14.40 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30 - 13.15 uur
1e pauze: 10.15 - 10.30 uur
2e pauze (maandag, dinsdag en donderdag): 12.45 - 13.10 uur

* Na schooltijd is er geen toezicht meer op het schoolplein. De kinderen worden dan ook geacht naar huis te gaan.

Wijzigingen in de schooltijden: zie de jaaragenda en het weekbericht.

De kinderen van klas 1 t/m klas 6 nemen brood, drinken en fruit mee, voor zowel de korte als de lange pauze. De kleuters nemen brood en fruit mee, uitzondering is vrijdag dan nemen zij enkel fruit mee en eten zelfgebakken brood (uitzonderingen hierop worden door de leerkracht gecommuniceerd).

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch doorgeven via nummer: 040 – 245 29 48. We verzoeken u vriendelijk de voicemail hiervoor in te spreken.

Vakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

Studiedagen vrijdag 2 en maandag 5 oktober 2020
Herfstvakantie: maandag 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: vrijdag 18 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Studiedag Pallas: woensdag 20 januari 2021
Carnavalsvakantie: maandag 15 t/m vrijdag 19 februari t/m 2021
Studiedagen: donderdag 18 en vrijdag 19 maart 2021
Goede vrijdag: 2 april 2021
2e Paasdag: maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Meivakantie: maandag 3 t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Compensatieweek: maandag 14 juni t/m vrijdag 18 juni 2021
Laatse schooldag: vrijdag 23 juli 2021, 11:00 uur vrij
Zomervakantie: maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

Vakantierooster 2020-2021

Jaaragenda 2020-2021

Voor de jaaragenda 2020-2021 klik hier.
Dit is de voorlopige versie, mogelijk volgen er nog wijzigingen, daar zullen wij u op attenderen.

Schoolgids

Ouderschenkingen

Voor haar functioneren is de school in hoge mate afhankelijk van de vrijwillige ouderschenkingen. De subsidie die we van de overheid ontvangen is immers niet toereikend om het Vrije School-onderwijs te kunnen realiseren. Met de activiteiten die we met uw bijdrage bekostigen geven we betekenis en inhoud aan het Vrije Schoolonderwijs. Denk aan de natuurlijke materialen voor de handwerklessen, pianobegeleiding bij de euritmielessen en de viering van jaarfeesten. Activiteiten door en voor alle kinderen van de school, die plaatsvinden in een sfeer van betrokkenheid en saamhorigheid.

Niet verplicht, wel zeer wenselijk
De ouderschenkingen is overigens niet verplicht en toelating op onze school is hier dan ook niet afhankelijk van. Wel zijn extra inkomsten hard nodig.
Voor de schenkingen, maakt school gebruik van de Stichting Vrienden van Pallas, zie ook hier. Dit is een stichting met een ANBI-status. Schenkingen aan de stichting zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.vriendenvanpallas.nl en op www.belastingdienst.nl/giften .
We hebben een richtlijn opgesteld voor de hoogte van de bijdrage, gebaseerd op de hoogte van het inkomen en het aantal kinderen uit een gezin dat de school bezoekt. Deze maatstaf en de benodigde formulieren vindt u onder Formulieren op de site. De formulieren zijn tevens te verkrijgen bij de administratie.


Overleg met school

Eerste aanspreekpunt is altijd de klassenleerkracht. indien nodig kan een klassenleerkracht verwijzen naar de intern begeleider of directeur.

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure van toepassing is bij het behandelen van een klacht.

Klachtenregeling
Bij het afhandelen van klachten is het van belang dat de juiste procedure wordt gevolgd. 
1. Het eerste aanspreekpunt is de klassenleerkracht. In veel gevallen kunnen klachten hier worden opgelost als het gaat om pedagogische vraagstukken, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts.
2. Indien dit onvoldoende tot een bevredigend resultaat leidt, kan de schoolleider worden benaderd.
3. Wanneer de leerkracht en de schoolleider de klacht niet tot tevredenheid weten op te lossen, graag rechtstreeks contact opnemen met het bestuur, te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
4. Wanneer ook na de inspanningen van de schoolleiding en het bestuur de klacht blijft voortbestaan komt de externe klachtencommissie in beeld. De landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, waarbij stichting Pallas is aangesloten, valt onder de Stichting geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) te bereiken via postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. Nr. 070-3861697 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de klachtenregeling van stichting Pallas (www.stichtingpallas.nl). 

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van stichting Pallas is de heer Th. v/d Gazelle. Leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen vertrouwelijke vraagstukken met hem bespreken. Contactgegevens: Dhr. Th. v/d Gazelle, gsm.nr.: 06-14726394. Er is evt. ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon beschikbaar.

Vertrouwensinspecteur
In bijzondere gevallen kan het nodig zijn om de hulp in te roepen van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam bij wie men terecht kan voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van (seksuele) intimidatie en seksueel misbruik; (fysiek) geweld; grove pesterijen e.d. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 111 3 111.

Schoolterrein

Om voor een prettige en veilige omgeving te zorgen, hebben we een aantal richtlijnen:
Honden
Honden zijn niet toegestaan in het gebouw en op het schoolterrein. Ouders die een een hond bij zich hebben, kunnen bij de poorten van school hun kind brengen of afhalen.
Verlaten schoolterrein
Na schooltijd verlaten leerlingen en hun ouders zo snel mogelijk het schoolterrein. het kleuterplein is na de eindtijd voor de kleuters beschikbaar voor andere schoolklassen en het plein is na schooltijd ter beschikking van de BSO.
Rolletjesdag
Op donderdag is het "rolletjesdag" en mogen de kinderen (niet gemotoriseerde) stepjes, skeelers etc. meenemen. Het meebrengen van speelmateriaal en gebruik er van is volledig op eigen risico. School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of diefstal.

SPIL - Stichting De Vrije School Brabant heeft in haar visie en missie geformuleerd dat ze op pedagogisch gebied wil aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. SPIL biedt ons daartoe de kans. De doorgaande ontwikkelingslijn en gezamenlijke zorgstructuur voor de kinderen is al sterk verankerd in ons soort onderwijs. Met SPIL verplaatsen we ons echter van een geïsoleerd ‘cultuureiland’ naar een Eindhovense school die meedraait op gemeentelijk niveau. Een school bovendien die zich als zodanig verder professioneel kan ontwikkelen. Binnen de kaders van SPIL blijft er voldoende ruimte voor onze eigen identiteit en het ontwikkelen van een eigen pedagogisch beleid.