Organisatie

Schoolleiding

De dagelijkse leiding is door het bestuur in handen gelegd van de schoolleiding. De schoolleiding is voor ouders en instanties buiten de school het eerste aanspreekpunt. Bij het uitvoeren van haar taken wordt de schoolleiding ondersteund door het team van leraren, dat wekelijks overleg voert over praktische en inhoudelijke zaken. Elk teamlid heeft naast de verantwoordelijkheid voor een klas nog een of meerdere andere taken zoals: medezeggenschap, PR, Bedrijfshulpverlening en veiligheid, taalcoördinator etc.

Administratie

De administratie van de school voert de financiële-, de personeels-, de leerlingen- en de ouderbijdragenadministratie en voorziet in secretariële ondersteuning van de schoolleiding.

Bestuur

Vrije School Brabant is onderdeel van Stichting Pallas. Voor meer informatie: www.stichtingpallas.nl

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad die bestaat uit ouders en personeelsleden. Het bestuur raadpleegt de MR voor al die zaken, die zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap. Het gaat hier bijvoorbeeld om aangelegenheden als het schoolplan, de ouderbijdrage, de klachtenregeling, het vakantierooster, de schooltijden en diverse andere regelingen die de leerlingen, de ouders of de medewerkers betreffen.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:
Jules Hezemans (MR-voorzitter en ouder)
Petra van Riemsdijk (ouder)
Olga de Jong (personeelslid)
Mirjam Wiertz-van Engeland (leerkracht)

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Notulen:
Notulen 8 oktober 2015
Notulen 28 januari 2016
Notulen 24 maart 2016
Notulen 19 mei 2016
Notulen 30 juni 2016
Notulen 20 oktober 2016
Notulen 26 januari 2017
Notulen 18 mei 2017
Notulen 5 oktober 2017
Notulen oktober 2018
Notulen 8 februari 2018

Klassenouders

Tot slot kent De Vrije School Brabant zogenaamde klassenouders. Zij vormen de schakel tussen de klassenleraar en de andere ouders. Als vraagbaak en als helpende hand bij de organisatie van bijvoorbeeld jaarfeesten, zijn ze een steun voor ouders en leraren.

Ouders

Alle hulp is welkom! Wanneer u dus zelf een bijdrage wilt leveren aan de school of de kinderopvang, kunt u zich voor informatie wenden tot de administratie van de school. Bel hiervoor naar 040–2452948 of stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Stichting Vrienden van Pallas
RSIN: 8534 70 546
Nuenenseweg 6 5631 KB Eindhoven

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het geven aan steun aan instellingen, welke het onderwijs, op de grondslag van de Antroposofie van Dr. Rudolf Steiner te bevorderen, meer in het bijzonder, het geven van financiële steun aan de stichting “Stichting Vrienden van Pallas”, ten einde het onderwijs aan de door de stichting verbonden scholen, waar nodig te bevorderen.

Bestuurders:zie www.stichtingpallas.nl
Beleidsplan, statuten: zie www.stichtingpallas.nl
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie www.stichtingpallas.nl
Financiëleverantwoording: zie www.stichtingpallas.nl

Schoolondersteuningsprofiel van Vrije School Brabant

Schoolondersteuningsprofiel van Vrije School Brabant
Het onderstaande document bevat ons schoolondersteuningsplan. Het ondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van dit schoolondersteuningsplan.
Dit ondersteuningsprofiel heeft een drieledig doel:
1. Dit document verheldert in hoeverre de onderwijsbehoefte van een leerling past bij de mogelijkheid van onze school. Hierbij gaat het dus om toelating van nieuwe leerlingen.
2. Dit plan/profiel dient ook als basis voor communicatie met ouders over de mogelijkheden en grenzen in het bieden van begeleiding en onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
3. Het geeft inzicht in de competenties die de leerkrachten moeten beheersen om onderwijs en ondersteuning te verzorgen als omschreven en hiermee ondersteunt dit document het professionaliseringsbeleid.

Klik hier om het Schoolondersteuningsprofiel van Vrije School Brabant te openen

SPIL - Stichting De Vrije School Brabant heeft in haar visie en missie geformuleerd dat ze op pedagogisch gebied wil aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. SPIL biedt ons daartoe de kans. De doorgaande ontwikkelingslijn en gezamenlijke zorgstructuur voor de kinderen is al sterk verankerd in ons soort onderwijs. Met SPIL verplaatsen we ons echter van een geïsoleerd ‘cultuureiland’ naar een Eindhovense school die meedraait op gemeentelijk niveau. Een school bovendien die zich als zodanig verder professioneel kan ontwikkelen. Binnen de kaders van SPIL blijft er voldoende ruimte voor onze eigen identiteit en het ontwikkelen van een eigen pedagogisch beleid.